bismarck and hood (zhan jian shao nyu) drawn by nb (pixiv594732)