fujino kiyoshi and shiraki meiko (prison school) drawn by idlecil