kaku seiga and komeiji satori (touhou) drawn by furui