ranger (zhan jian shao nyu) drawn by ze (wzfnn001)